Versand

ביצוע הזמנות & תשלום, אספקת מוצרים ומשלוחים:


  1. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי, או במזומן או באמצעות שירות (shopify pay/ google pay/ apple pay) יובהר כי glowyskinstore רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלי מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. יובהר כי ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות shopify pay /google pay/apple pay, הרי ששירות תשלום זה מסופק על ידי צדדים שלישיים ואינו בשליטת glowyskinstore . על כן glowyskinstore לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.
  2.  זמני המשלוח עומדים על בין 4 ל-21 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. glowyskinstore רשאית לשנות את זמני המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  3. מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות המשלוחים ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת glowyskinstore ולא באחריותה. על כן glowyskinstore לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות.
  4.  כיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת glowyskinstore ולא באחריותה, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות 05חוחחז06 ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע ( רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים ( כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו"), מפגעי מחלות והתפרציות וירוסים שונים ועיכובים הנובעים משביתות, ולמזמין לא יהיו טענות נגד glowyskinstore בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם עבור הזמנתו. במקרים אלו לאחר הערכת מצב מחודשת תספק glowyskinstore תאריך מסירה חדש להספקת המשלוח למזמין.
  5.  יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא אותר על ידי השליח חרף תיאום מראש / מספר הפלאפון שסופק לא היה נכון / מספר הטלפון של הלקוח/ה חוסם הודעות SMS המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי משלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו.
  6. glowyskinstore לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות glowyskinstore לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם עבור הזמנתו.

glowyskinstore אינה אחראית על תשלומי מכס / מע"מ במדינת היעד. תשלום זה הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח. (ב-99% מהמקרים לא תדרשו לשלם מכס על החבילה)